شماره آزمونعنواننوع دورهتعریف کننده کلاسساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
6590مديريت بحران عموميMasoumi-Matloub6 ساعت1402/09/201402/09/2008:0023:00شروع آزمون
7742بهداشت استخرهاي شنا و مراكز تفريحيشغليshahriar16 ساعت1402/09/191402/09/2207:0023:00شروع آزمون
7760آموزش زبان انگليسي مقدماتي 1شغليKarimi24 ساعت1402/09/151402/09/1908:0023:59شروع آزمون
7761آموزش زبان انگليسي پيشرفته 2شغليKarimi24 ساعت1402/09/191402/09/2108:0023:59شروع آزمون
7770پيشگيري از ديابت عموميRoustaei5 ساعت1402/09/211402/09/2208:0023:59شروع آزمون
7771پيشگيري از ديابت عموميRoustaei5 ساعت1402/09/211402/09/2208:0023:59شروع آزمون
7797هموويژيلانسشغليemam sajad6 ساعت1402/09/271402/09/2808:0023:00شروع آزمون
7798هموويژيلانسشغليemam sajad6 ساعت1402/09/291402/09/3012:0023:00شروع آزمون
7821آشنايي با اصول مديريت مشاركتي (نظام پيشنهادات) و مديريت دانششغليKhoshbin10 ساعت1402/09/181402/09/2008:0023:58شروع آزمون
7839آشنايي با پدافند غير عامل در مديريت سلامتعموميAkbar-Shahi4 ساعت1402/09/181402/09/1901:0023:55شروع آزمون